Đội ngũ đào tạo

Trần Quốc Đại
Teacher

TS. Kế toán kiểm toán trường ĐH Thương Mại

Trần Quốc Đại
Teacher

Giám đốc Tài chính nhiều doanh nghiệp lớn

Trần Quốc Đại
Teacher

Đã làm việc qua nhiều vị trí, nhiều kinh nghiệm

Tham gia bình luận: